Styrsö Hafsbads Vänner 10 år 2003-2013

32 Den första ordföranden, Magnus Lagström, började redan 1993 “prata bastu” i ett löst sammansatt kamratsällskap kallat “Brända Tomten” och där söka entusiasmera sina vänner för idén att bygga en bastu på Styrsö. Det förblev just en idé. Envist fortsatte Magnus att driva frågan. Tillfälligtvis framkom att arrendet för gamla “Kallbadhuset” vid Brattenbadet löpte ut 1995. En förfrågan om att få överta byggnaden och bygga om den till bastu lämnades till dåvarande Fritidsnämnden. Då ett eventuellt övertagande endast kunde ges till en etablerad förening övertog “Brända Tomten” Sandviksbackes Ekonomiska Förening och bildade är 1997 “Brända Tomten Kallbad Ekonomisk Förening” och ny ansökan skickades in. Även denna avslogs av Fritidsnämnden. Tilltron till föreningens “muskler” och intentioner ifrågasattes av såväl stadsdelsnämnden, “Brattengrannar”, så även dess medlemmar. Men Magnus fortsatte envist kampen för en bastu på Styrsö. Här behövdes en rejäl förankring och en långt framskriden plan for att övertyga beslutsfattare och möjliga finansiärer. Ett upprop skickades till på Styrsö väl betrodda, inflytelserika och bastuentusiastiska personer. Den 15:e november 1999 samlades herrama Erland Carlsson, (utflyttad) Sven Dyring, Jan Bjurström, Benny Nyberg (utflyttad) och Per Gustavii, Laine Västrik (fd Bjurström) och Frank Engelbrektsson hemma i Lagströms kök. Och där bestämdes det. En interimistisk styrelse bildade föreningen “Styrsö Hafsbads Vänner” 24 februari 2000. Namnet var tänkt att återknyta till den gamla kallbadsepoken på Bratten. Uppgifter delades ut för att förankra bastuplanen i fler sammanhang och det började pratas bastu bland fler. 34Gruppen undersökte också olika placeringar som Halsvik, Vind i seglen och Sandvik, men stannade for att gamla kallbadhuset vid Brattenbadet var den mest naturliga och historiskt riktiga platsen. Per Gustavii åtog sig att göra ett ritningsförslag vilket sedermera blev det slutgiltiga. Studiebesök hos Brännö bastuförening gjordes av Per och Magnus och entusiasmen växte. Stadgar skrevs och flygblad delades ut för ett stifta föreningen, vilken registrerade 35 medlemmar vid konstituerande medlemsmöte i maj 2001. Magnus kontaktade vidare stadsdelsnämnden där entusiasmen var stor men möjlighet till medfinansiering saknades. Fastighetsägareföreningen mottog också ansökan om medfinansiering vilken avslogs. Det såg nu ganska dystert ut. Samtidigt åstadkom bastuplanerna en viss oro bland närboende och sommarhyresgäst. Skulle “stugan” rivas? Vad var det för förening egentligen? Flera uppretade Styrsöbor skrev artiklar i både GP och GT och ondgjorde sig över detta “skamliga förslag”. (Se artiklar i föreningens arkiv)
Magnus, triggad av allt motstånd, tog en ny vända med dåvarande stadsdelschefen Ylva Eckerstein. Då hände det! Ett samlat grepp om hela Brattenbadet skissades. Eckerstein och Lagström inriktade sig på att söka EU-medel och utöka bastubadandet med en liten konferens/möteslokal som skulle kunna användas för föreningar och sammankomster. Även sommartoaletterna skulle upprustas. Hela badet skulle snyggas upp. Sagt och gjort. EU-ansökan (Mål 2 Öar) gjordes med en budget på 700 tusen kronor varav föreningen bidrar med eget arbete värderat till 100 tusen. Idrott- och Föreningsförvaltningen bidrog med 160 tusen för sommartoaletterna och Styrsö fastighetsägareförening med 50 tusen. Resterande delades mellan EU-medel och stadsdelsnämndens medfinansiering.DSC_0099_small

Nu skedde allt i rasande fart! Färdigställande av ritning, bygglovsansökan, VA- och elansökan lämnades in. Offertförfrågan om monteringsfärdigt hus skickades och offerter antogs. Arrendeavtal för marken skrevs med Park- och Naturförvaltningen. Brandkåren på Donsö fick ett övningstillfälle när de åtog sig att bränna ned den gamla byggnaden. Entreprenör schaktade, sprängde och makadamfyllde grunden. Föreningens medlemmar armerade och gjöt grunden lördagen den 7 mars 2002. Ett upprop giordes för att få många frivilliga att ställa upp denna dag. 17 personer ställde upp under ledning av Magnus Johansson (Magnus Mur & Puts). Gruppen startade klockan 7 på morgonen och klockan 19 var grunden klar och alla mycket trötta. En vecka senare levererades väggar och lösa takstolar på lastbil och monterades på den giutna plattan. Sedan vidtog färdigställandet av yttertak, isolering, gipsning av innerväggar, kakelsättning, bastupanel, VA-utrustning, elarbeten, sommartoaletter, målning, brygga med stege mm. Totalt lades det ned ca 1000 arbetstimmar under 1,5 år! (se foton i konferenslokalen och på föreningens hemsida)
Gissa om vi var nöjda när vi premärbadade i full snöstorm den 3:e februari 2003. Byggnaden var helt färdigställd och invigdes 7 mars samma år med förra stadsdelsnämndens ordförande Inger Blixt som invigningstalare (se artikel i föreningens arkiv). En viss oro smög sig på då vi nu tecknat kontrakt för ekonomiska åtaganden i Magnus namn och inte var helt siikra på hur medlemsantalet skulle utvecklas. Men redan under örsta säsongen registrerades över 100 medlemmar och medlemsantalet har ökat och legat stadigt på ca 140 sedan dess. Också tycks bastubyggets tidigare belackare bytt åsikt och tycker som vi att bastun blivit ett lyft för hela Brattenbadet.
Många personer har bidragit till färdigställandet av vår fina bastu. Några “eldsjälar” som lagt ned mycket tid och arbete och andra som hjälp till efter tid och förmåga:
Lennart “Leo” Segerdahl (avliden 2006), Magnus Lagström, Jonas Hellström, Janne Bjurström, Laine Västrik (fd.Bjurström och utflyttad), Per Gustavii, Rolf Törnkvist, Sven och Birgit Dyring, Jan-Olof Johansson (Furufjällsvägen), Yvonne Lindell, Per Jonsson, Anna Crusell, Mats Lindblom, Kjell-Åke Lans, Sofia Olsson, Olof “Olle” Johansson, Christer Andersson, Mats Rasmussen, (utflyttad), Johan Sahle (utflyttad), Styrbjörn Hansson, Morgan Kjellberg, Jaana Sandberg, Magnus (Mur & Puts ) Johansson… Du som saknar ditt namn här uppskattas inte desto mindre – det beror bara på dåligt minne! (Anmäl dig till ordöranden så även ditt namn kommer med)

Styrsö Hafsbads Vänner
genom
Magnus Lagström ordförande 1999-2006 och 2010-2011